ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
“МИСИЯ ЧИСТО 3 – Обратно в играта“

I. Организатор на Кампанията

1.1. Кампанията “МИСИЯ ЧИСТО 3 – Обратно в играта“ (наричана по-долу „Играта“ или „Кампанията“) се организира от “Арома Козметикс” АД, ЕИК: 201811050, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Благоев“ № 12, email: aroma@aroma.bg

1.2. Участниците в играта са длъжни да спазват условията на настоящите Официални правила (наричани по-долу “Официални правила” или „Правилата“). Официалните правила ще бъдат публично достъпни за целия период на кампанията 01.03.2024 -31.03.2024 г. на интернет адрес: https://www.naistinachisto.bg/

Участвайки в Играта, потребителите са обвързани от тези Официални правила и се задължават да ги спазват.

1.3. Организаторът си запазва правото да попълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: https://www.naistinachisto.bg/

1.4. Играта “МИСИЯ ЧИСТО 3 – Обратно в играта“ се организира с рекламна цел за популяризирането на марката Чисто.

II. Период и място на провеждане на играта. Участващи продукти

2.1. Период на Играта: 01.03.2024 – 31.03.2024 г. включително. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукти ЧИСТО на минимална стойност в един касов бон: 8.99 лв с ДДС

2.2. Продуктите, участващи в кампанията: “МИСИЯ ЧИСТО 3 – Обратно в играта“. Участват всички продукти с марката “Чисто”, независимо от вида и опаковката.

III. Право на участие

3.1. В Кампанията имат право да участват всички физически лица на възраст над 18 години с местоживеене в България, с изключение на: служителите на “Арома Козметикс” АД, както и свързани с тях лица.

3.2. За да получат награда от Играта, печелившите са длъжни да:

–  запазят, покажат и предоставят на куриера печелившата касова бележка

–  да попълнят и подпишат приемо-предавателен протокол при получаването на наградата и да го предоставят на куриера.

– да попълнят и подпишат декларация, с която Арома Козметикс АД декларира наградите пред НАП съгласно закона при награди на стойност над 100 лв.

3.3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1.3, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

IV. Механизъм за участие в Кампанията

4.1. Механизмът за участие в Кампанията включва изпълнението на следните стъпки:

Стъпка 1: Купи в периода 01.03.2024 – 31.03.2024 г. участващи продукти съгласно т. 2.2 от настоящите Правила) на обща стойност минимум 8.99 ЛВ С ДДС. Пълен списък на участващите  продукти е наличен и на сайта https://www.naistinachisto.bg/ 

Необходимо условие е закупуването нa продукт/и  ЧИСТО на общата стойност минимум 8,99 лв. с ДДС да бъде отразено на ЕДНА КАСОВА БЕЛЕЖКА.

На касовата бележка ясно и четливо трябва да са посочени:

 • наименование на продукта и марката
 • стойност на продукта/ите
 • дата на касовата бележка.

Задължително условие за участие е датата на касовата бележка, с която се участва в настоящата игра да е в периода 01.03.2024 – 31.03.2024 г.

Право на участие в играта дава закупуването на участващи продукти на стойност минимум 8,99 лв. с ДДС и от онлайн магазин (вкл. чрез мобилно приложение), в случай че за покупката е издадена касова бележка съдържаща име на продукта, марка и стойност. Покупката следва да е отразена на ЕДНА касова бележка.

Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените участващи продукти, датата и номера на касовата бележка на интернет страницата https://www.naistinachisto.bg/ и прикачи снимка на касовия бон.

При регистрацията участникът трябва:

 • да въведе валиден мобилен номер;
 • да въведе номера на касовата бележка или друг документ за покупката;
 • да въведе общата сума от закупените участващи продукти;
 • да въведе датата на касовата бележка/друг документ за покупката;
 • да прикачи снимка на касовия бон/друг документ за покупката
 • да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Кампанията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта  https://www.naistinachisto.bg/ , като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://www.naistinachisto.bg/

4.2. Един участник може да направи максимум 3 регистрации за участие в играта в рамките на едно денонощие като регистрира 3 отделни касови бележки за закупуване на продукти „Чисто“, всяка от които на стойност минимум 8.99 лева с ДДС.

4.3. В рамките на периода на Кампанията един участник може да спечели само по един брой награда от вид – 1 бр. Газово барбекю, 1 робот за почистване на прозорци и 1 комплект продукти “Чисто”.

4.4. С една касова бележка участникът може да направи само една регистрация, независимо от броя и стойността на закупените с нея продукти.

V. Награди

5.1. В играта ще бъдат раздадени следните награди:

 • 6 броя газови барбекюта 3+1 LUND 11,6 kW + 1 брой Чисто спрей за кухня 700 мл.
 • 20 броя робота за почистване на прозорци Xiaomi Hutt DDC55
 • 60 броя комплекта с продукти Чисто (Чисто спрей Баня 700 мл, Чисто универсален препарат за под и големи повърхности 960 мл,Чисто за петна върху тъкани 1 литър)

Общо 86 бр. награди за целия период на играта (1.03.-31.03.2024 г).

5.2. Наградите са лични и се предоставят на печелившия; те не могат да бъдат продавани, давани или преотстъпвани на трети страни. 

5.3. Изображенията на наградите на https://www.naistinachisto.bg/ и в промо материалите за кампанията са илюстративни, реалните награди биха могли да се различават.

VI. Теглене на наградите. Известяване на печелившите

6.1. Тегленето на наградите ще се осъществи чрез специално разработен за нуждите на кампанията софтуер, който ще определя печеливши участници на случаен принцип измежду всички успешно регистрирали се в Кампанията. В рамките на две отделни тегления ще бъдат изтеглени следните награди:


– Първо теглене – ще се осъществи на 18.03.2024 г., в което ще бъдат раздадени: 3 бр. барбекюта, 10 бр. робота за почистване на прозорци и 30 бр. Комплекти от продукти “Чисто”

– Второ теглене – ще се осъществи на 2.04.2024 г., в което ще бъдат раздадени: 3 бр. барбекюта, 10 бр. робота за почистване на прозорци и 30 бр. Комплекти от продукти “Чисто”

6.2. Печелившите ще бъдат обявени на https://www.naistinachisto.bg/ до 48 часа след изтеглянето, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

6.3. Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер. Един участник може да направи максимум 3 регистрации в рамките на денонощие.

6.4. Печелившите участници ще бъдат известени чрез телефонно обаждане и viber съобщение (sms съобщение) на мобилния номер, въведен при регистрацията за участие. В съобщението ще се съдържа мобилен номер за връзка с Организатора, на който в 10-дневен срок от изпращане на съобщението печелившите трябва да изпратят обратно съобщение с потвърждение, че желаят да получат наградата и адрес, на който същата да бъде доставена от куриер (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Наградата може да бъде получена само от печелившия лично. В случай, че печеливш участник не потвърди наградата си в описания срок, същият губи правото си да я получи. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

6.5. Организаторът не носи отговорност, ако печеливш участник е пропуснал да забележи viber съобщението (sms съобщението) и телефонното прозвъняване. Организаторът не носи отговорност, ако печеливш участник не е потвърдил наградата си в рамките на 10-дневния срок или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа грешка при въвеждането му.

Регистрации, които са непълни, неверни и/или не отговарят на тези правила и/или включват невярна информация, не могат да се използват, а участието ще се анулира. Дисквалифициран по този начин участник няма право на награда.

Наградите ще бъдат доставени чрез куриер, до посочения от печелившите по реда на чл. 6.4 адрес в страната.

VII. Получаване на наградите

7.1. Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/ите касова/и бележка/и за закупените участващи продукти на куриера, който ще достави наградата им.    

7.2. Задължително условие е имената на продуктите и марката да присъстват като закупени артикули на касовата бележка.

7.3. Организаторът апелира към участниците в играта да пазят старателно касовата бележка на място, което да съхрани нейната цялост и четливост – награди няма да бъдат предоставяни срещу изтрити и нечетливи касови бележки, при които не може да се потвърди, че въведените данни при регистрацията отговарят на реално направената покупка.

7.4. Допускат се и регистрации на други документи за покупка, освен касови бонове. За целта, потребителят е необходимо да регистрира номера на документа, както и сумата с ДДС. При спечелване на награда, е необходимо участникът да предостави на куриера копие от регистрирания документ.

7.5. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия, с които се цели: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

7.6. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 дни след изпращане от страна на печелившия на потвърждение и адрес за доставка по реда на чл. 6.4. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от офис на куриера. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата.

7.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7.8. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност, представяне на печелившата касова бележка и подписване на приемо-предавателен протокол.

VIII. Защита на личните данни

8.1. Организаторът се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство.

8.2. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят своите лични данни на Организатора, в случай че бъдат избрани за печеливши.

8.3. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в кампанията са следните: за печелившите участници: три имена, адрес за доставка, ЕГН, мобилен телефонен номер.

Лични данни на непечелившите участници не се събират, тъй като при регистрацията за участие се предоставя само мобилен номер, който сам по себе не може да идентифицира физическо лице.

8.4. Всеки печеливш предоставя необходимите лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани за следните цели:

 • Администриране на Кампанията;
 • Идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградата.
 • Изпращане на наградите на печелившите участници;
 • Деклариране на печелившата награда, когато е приложимо.

8.5. Организаторът има право да предостави лични данни на печелившите и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

8.6. Лицата, ненавършили 18 години, не следва да участват в настоящата Игра.

8.7. С участието си в Играта и приемането на настоящите Правила печелившият участник декларира изрично:

 • че предоставя свои собствени лични данни;
 • че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни.
 • изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно Правилата, посочени в същите;

8.8. Печелившите участници се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените лични данни за целите на организацията/осъществяването на Играта и разпространението /получаването на наградите от нея, както и за деклариране на наградите, когато е приложимо.

8.9. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

8.10. Организаторът определя ясни и прозрачни процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.

8.11. Организаторът ще обработва и/или съхранява личните данни на печелившите участници за срок от 5 г., считано от първи януари на годината, следваща годината на провеждане на Играта, поради изискванията за приложимото данъчно и счетоводно законодателство.

8.12. Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на Играта (печеливш участник), има право на:

 • информация за процесите на обработка;
 • достъп до обработваните лични данни;
 • преносимост на личните данни;
 • коригиране на неточни данни;
 • ограничаване на обработването;
 • възражение срещу обработването пред Организатора;
 • изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен).

Упражняването на посочените права се осъществява от участника лично или от упълномощено лице, посредством подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. София, 1271, ул. „Кирил Благоев“ №12, както и на имейл: shop@aroma.bg, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.

Печеливш участник – субект на лични данни има право да подаде жалба относно нарушение на разпоредбите за защита на личните данни до компетентния надзорен орган. За България това е: Комисия за защита на личните данни, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.

8.13. В случай, че печеливш участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на награда или откаже да декларира с подписа си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, Организаторът има право да откаже предоставянето на наградата, както и да я предостави на друг участник избран на случаен принцип.

9. Отговорност

9.1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции след изтичането на срока ѝ или по други подобни поводи.

9.2. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.

9.3. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – по реда на действащото законодателство.

9.4. “Арома Козметикс” АД си запазва правото да промени периода на провеждане, ако поради непредвидени обстоятелства, не може да активира Кампанията на 01.03.2024 г. и/или да я прекрати на 31.03.2024 г.

10. Деклариране на доходи за данъчни цели

10.1. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за печелившия. Индивидуалната стойност на всяка награда газово барбекю + 1 брой Чисто спрей за кухня 700 мл. и робот за почистване на прозорци е по-висока от 100 (сто) лева с ДДС, поради което същата представлява облагаем доход за физическото лице – печеливш. Организаторът внася дължимия данък за своя сметка и декларира изплатения доход на съответното лице.

10.2. За целите на изпълнение на задълженията по ЗДДФЛ от страна на Организатора, печелившият участник се задължава да предостави на Организатора: три имена и ЕГН.

10.3. В случай, че печеливш участник не желае да предостави изисканата информация, или предостави некоректни данни, чрез които Организаторът не може да изпълни задълженията си по ЗДДФЛ (например – грешен ЕГН), той губи право да получи наградата.

Настоящите правила влизат в сила на 01.03.2024 г.

** За покупки от онлайн магазин, при които не се издава касова бележка, е допустимо прилагането на друг документ доказващ покупката и вида на закупените продукти.

Организатор на играта: „Арома Козметикс“ АД, гр. София, ул. „Кирил Благоев“ № 12. Период на играта: 01.03-31.03.2024 г. *Покупката трябва да е отразена на една касова бележка. Изображенията на наградите са с илюстративна цел. Вижте пълните условия на www.naistinachisto.bg. Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.