ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

МИСИЯ ЧИСТО У ДОМА

I. Организатор на Кампанията. Изпълнител

1.1. Кампанията “Мисия чисто у дома” (наричана по-долу „Играта“ или „Кампанията“) се организира от “Арома Козметикс” АД, ЕИК: 201811050, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Благоев“ №12, email: aroma@aroma.bg със съдействието на рекламна агенция „Мейт адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК 203999626, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1816, ул. "Коломан" № 6, Бизнес център „Интерленд“, ет. 2, ап. офис 2, email: office@mateadvertising.bg в качеството ѝ на изпълнител и наричана по-долу за краткост „Изпълнител”.

1.2. Участниците в играта са длъжни да спазват условията на настоящите Официални правила (наричани по-долу “Официални правила” или „Правилата“). Официалните правила ще бъдат публично достъпни за целия период на продължителността ѝ на интернет адрес: www.naistinachisto.bg.

Участвайки в Играта, потребителите са обвързани от тези Официални правила и се задължават да ги спазват.

1.3. Организаторът си запазва правото да попълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.naistinachisto.bg.

1.4. Играта “Мисия чисто у дома” се организира с рекламна цел за популяризирането на марката „Чисто”.

II . Период и място на провеждане на играта. Участващи продукти

2.1. Период на Играта: 01.03.2023 - 31.03.2023 г. включително. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

2.2. Продукти, участващи в Кампанията: всички продукти с марката “Чисто”, независимо от вида и опаковката.

III . Право на участие

3.1. В Кампанията имат право да участват всички физически лица на възраст над 18 години с местоживеене в България, с изключение на: служителите на “Арома Козметикс” АД, „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД („Изпълнител“), както и свързани с тях лица.

3.2. За да получат награда от Играта, печелившите са длъжни да запазят и покажат на куриера печелившата касова бележка.

3.3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1.3, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

IV . М еханизъм за участие в Кампанията

4.1. Механизмът за участие в Кампанията включва изпълнението на следните стъпки:

Стъпка 1: Купи продукт/и “Чисто” (независимо от вида и опаковката) на обща стойност минимум 6,39 лв. с ДДС. Необходимо условие е закупуването нa продукт/и с марката “Чисто” на общата стойност не по-малко от 6,39 лв. с ДДС да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.

На касовата бележка ясно и четливо трябва да са посочени:

- наименование на продукта и марката

- стойност на продукта

- дата на касовата бележка.

Задължително условие за участие е датата на касовата бележка, с която се участва в настоящата игра, да съответства на периода на играта съгласно чл. 2.1 от настоящите правила.

Право на участие в играта дава и закупуването на продукти „Чисто“ на стойност минимум 6,39 лв. с ДДС от онлайн магазин (вкл. чрез мобилно приложение), в случай че за покупката е издадена касова бележка съдържаща име на продукта, марка и стойност. Покупката следва да е отразена на ЕДНА касова бележка.

Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените продукти “Чисто”, номера на касовата бележка и приложи снимка на касовата бележка на интернет страницата www.naistinachisto.bg.

За фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД, регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата и общата сума с ДДС на закупените продукти “Чисто” от фактурата.

При регистрацията участникът трябва:

- да въведе валиден мобилен номер;

- да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД;

- да въведе общата сума на закупените продукти “Чисто”.

- да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.naistinachisto.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.naistinachisto.bg.

4.2. С регистрация на една касова бележка от закупени продукт/и “Чисто” за минимум 6,39 лева с ДДС, един участник може да спечели само една награда. Т.е. с една регистрация един участник може да спечели само 1 бр. прахосмукачка робот, 1 уред за почистване на прозорци или 1 комплект продукти “Чисто”.

4.3. Един участник може да направи максимум 3 регистрации за участие в играта в рамките на едно денонощие като регистрира 3 отделни касови бележки за закупуване на продукти „Чисто“, всяка от които на стойност минимум 6,39 лева с ДДС.

4.4. В рамките на периода на Кампанията един участник може да спечели само по един брой награда от вид.

4.5. С една касова бележка участникът може да направи само една регистрация, независимо от броя и стойността на закупените с нея продукти.

V . Награди

5.1. В играта ще бъдат раздадени следните награди:

- Прахосмукачка робот (3 бр. за целия период)

- Уред за почистване на прозорци (6 бр. за целия период)

- Комплект от два продукта “Чисто” (360 бр. за целия период)

Общо 369 бр. награди за целия период на играта.

5.2. Изображенията на наградите на www.naistinachisto.bg са илюстративни, реалните награди биха могли да се различават.

VI . Теглене на наградите. Известяване на печелившите

6.1. Тегленето на наградите ще се осъществи чрез специално разработен за нуждите на кампанията софтуер, който ще определя печеливши участници на случаен принцип измежду всички успешно регистрирали се в Кампанията.
В рамките на три отделни тегления ще бъдат изтеглени следните награди:

- Първо теглене - ще се осъществи на 13.03.2023 г., в което ще бъдат раздадени: 1 бр. Прахосмукачка робот, 2 бр. Уред за почистване на прозорци и 120 бр. Комплект от два продукта “Чисто”

- Второ теглене - ще се осъществи на 23.03.2023 г., в което ще бъдат раздадени: 1 бр. Прахосмукачка робот, 2 бр. Уред за почистване на прозорци и 120 бр. Комплект от два продукта “Чисто”

- Трето теглене - ще се осъществи на 03.04.2023 г., в което ще бъдат раздадени: 1 бр. Прахосмукачка робот, 2 бр. Уред за почистване на прозорци и 120 бр. Комплект от два продукта “Чисто”

6.2. Печелившите ще бъдат обявени на www.naistinachisto.bg до 72 часа след изтеглянето, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата. Регистрации за участие, които не са били изтеглени като печеливши, участват в следващите тегления на наградите.

6.3. Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

6.4. Печелившите участници ще бъдат известени със SMS на мобилния номер, въведен при регистрацията за участие. В съобщението ще се съдържа мобилен номер за връзка с Организатора, на който в 5-дневен срок печелившите ще трябва да позвънят между 09:00 и 18:00 часа и да потвърдят наградата си (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). В случай, че печеливш участник не потвърди наградата си в описания срок, същият губи правото си да я получи. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

6.5. Организаторът не носи отговорност, ако печеливш участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и не е потвърдил наградата си в рамките на 5-дневния срок или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

VII . Получаване на наградите

7.1. Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените продукти с бранда “Чисто” на куриера, който ще достави наградата им.

7.2. Задължително условие е имената на продуктите и марката да присъстват като закупен артикул на касовата бележка.

7.3. Организаторът апелира към участниците в играта да пазят старателно касовата бележка на място, което да съхрани нейната цялост и четливост – награди няма да бъдат предоставяни срещу изтрити и нечетливи касови бележки, при които не може да се потвърди, че въведените данни при регистрацията отговарят на реално направената покупка.

7.4. Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребителят е необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

7.5. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия, с които се цели: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

7.6. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата.

7.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7.8. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност, представяне на печелившата касова бележка и подписване на приемо-предавателен протокол. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия и със задължение да му я предаде.

VIII. Защита на личните данни

8.1. Организаторът и Изпълнителят се задължават да защитават, използват, обработват и съхраняват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство.

8.2. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват доброволно да предоставят своите лични данни на Организатора и Изпълнителя, в случай че бъдат избрани за печеливши.

8.3. Личните данни, които ще се събират от Организатора и Изпълнителя във връзка с участие в кампанията са следните: за печелившите участници: три имена и адрес за доставка, ЕГН (само за наградите „Уред за почистване на прозорци“ и „Прахосмукачка робот“ – само с цел изпълнение на задълженията на Организатора по ЗДДФЛ), както и мобилен номер.

Лични данни на непечелившите участници не се събират, тъй като при регистрацията за участие се предоставя само мобилен номер, който сам по себе не може да идентифицира физическо лице.

8.4. Всеки печеливш предоставя необходимите лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани за следните цели:

- Администриране на Кампанията;

- Идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградата.

- Изпращане на наградите на печелившите участници;

- Деклариране на печелившата награда, когато е приложимо.

8.5. Организаторът и Изпълнителят имат право да предоставят лични данни на печелившите и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

8.6. Лицата, ненавършили 18 години, не следва да участват в настоящата Игра.

8.7. С участието си в Играта и приемането на настоящите Правила печелившият участник декларира изрично:

- че предоставя свои собствени лични данни;

- че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни.

- изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно Правилата, посочени в същите;

8.8. Печелившите участници се съгласяват, че Организаторът и Изпълнителят могат да обработват предоставените лични данни за целите на организацията/осъществяването на Играта и разпространението /получаването на наградите от нея, както и за деклариране на наградите, когато е приложимо.

8.9. Организаторът и Изпълнителят предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

8.10. Организаторът и Изпълнителят определят ясни и прозрачни процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.

8.11. Организаторът и Изпълнителят не събират лични данни на непечелившите участници. Регистрацията се извършва с въвеждане на мобилен номер, който сам по себе си не е достатъчен да индивидуализира физическо лице.

8.12. Организаторът и Изпълнителят ще обработват и/или съхраняват личните данни на печелившите за следните срокове: данните на участниците спечелили наградите Комплект от два продукта “Чисто” ще бъдат обработвани и съхранявани от Организатора и Изпълнителя за срок до 1 месец от изпращането на наградите; данните на участниците спечелили наградите „Уред за почистване на прозорци“ и „Прахосмукачка робот“ ще бъдат обработвани и съхранявани от Изпълнителя до 1 месец от приключване на Кампанията, а от Организатора: за срок от 5 г., считано от първи януари на годината, следваща годината на провеждане на Играта.

8.13. Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на Играта (печеливш участник), има право на:

- информация за процесите на обработка;

- достъп до обработваните лични данни;

- преносимост на личните данни;

- коригиране на неточни данни;

- ограничаване на обработването;

- възражение срещу обработването пред Организатора и/или Изпълнителя;

- изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен).

Упражняването на посочените права се осъществява от участника лично или от упълномощено лице, посредством подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. София, 1271, ул. „Кирил Благоев“ №12, както и на имейл: shop@aroma.bg, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.

Печеливш участник - субект на лични данни има право да подаде жалба относно нарушение на разпоредбите за защита на личните данни до компетентния надзорен орган. За България това е: Комисия за защита на личните данни, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща:kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.

8.14. В случай, че печеливш участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписа си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, Организаторът има право да откаже предоставянето на наградата, както и да я предостави на друг участник избран на случаен принцип.

9. Отговорност

9.1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции след изтичането на срока ѝ или по други подобни поводи.

9.2. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.

9.3. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – по реда на действащото законодателство.


9.4. “Арома Козметикс” АД си запазва правото да промени периода на провеждане, ако поради непредвидени обстоятелства, не може да активира Кампанията на 01.03.2023 г. и/или да я прекрати на 31.03.2023 г.

10. Деклариране на доходи за данъчни цели

10.1. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за печелившия. Наградите „Уред за почистване на прозорци“ и „Прахосмукачка робот“ са на стойност по-висока от 100 (сто) лева с ДДС, поради което представляват облагаем доход за физическото лице - печеливш. Организаторът внася дължимия данък за своя сметка и декларира изплатения доход на съответното лице.

10.2. За целите на изпълнение на задълженията по ЗДДФЛ, печелившият участник се задължава да предостави на Организатора: три имена и ЕГН.

10.3. В случай, че печеливш участник не желае да предостави изисканата информация, или предостави некоректни данни, чрез които Организаторът не може да изпълни задълженията си по ЗДДФЛ (например – грешен ЕГН), той губи право да получи наградата.

Настоящите правила влизат в сила на 01.03.2023 г.

*Покупката трябва да е отразена на една касова бележка. Организатор на играта: „Арома Козметикс“ АД, гр. София, ул. „Кирил Благоев“ № 12. Период на играта: 01.03-31.03.2023 г. Изображенията на наградите са с илюстративна цел. Вижте пълните правила на играта тук. Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.